rnu Diakoonia

                                                                                                    
                                                                               

EELK Pärnu Diakooniakeskus on mittetulundusühing, mis tegutseb sotsiaal-, haridus- ja  kultuurivaldkondades ning ühendab vaba tahte alusel füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Ühing on poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik oma pangaarvete ja atribuutikaga. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ning oma põhikirjast. Ühing tegutseb liikmete omavalitsuse alusel.
 
Ühingu eesmärk
Ühingu eesmärgiks on ainelises ja hingelises kriisis olevate inimeste ja nende perede  toetamine Pärnu linnas ja maakonnas. Teeb seda kolmes valdkonnas:

  • heategevuskohviku pidamine
  • ​hingehoidlik nõustamine
 

Oma eesmärgi elluviimiseks teeb ühing koostööd Pärnumaa omavalitsustega ja teiste vabaühendustega.

Oma ülesannet täites seisab ühing Jumala loodud elu pühaduse eest ning teenib kõlblust, õiglust ja rahu nii ühiskonnas kui üksikinimeste elus.

______________________________________________________________________EELK Pärnu Diaconia center is a non-profit organization, which operates in the social, educational and cultural fields, and connects in free will the physical and legal entities. The association is politically independent non-profit legal entity in its bank accounts and attributes. The association operates pursuant to the laws of the Republic of Estonia and other legislations, of the Treaty and the decisions of its statue. The association operates under the municipality of it's members.

The purpose of the association
The aim of the association is to give aid to people and families in material and spiritual crisis in the city and county of Pärnu. Does this in 3 fields:

  • Managing of the Charity Cafe
  • ​Spiritual counceling

To fulfill it's vision, the association works in cooperation with Pärnu county governments and other NGOs.

In fulfilling its mission the association stands firm for the God created sanctity of life and serves morality, justice and peace in society and individual people's lives.


  
 

Eesti English Русский

                                                                                                    

Otsi
 
 
 
EELK Pärnu Diakooniakeskus MTÜ, Tallinna mnt 8, 80010 Pärnu; +372 5664 8484  erika.kukk@gmail.com
Koduleht Elitec'st